Code voor goed houderschap schapen en geiten

De houders van landbouwhuisdieren worden vanuit de samenleving in toenemende mate aangesproken op hun verantwoordelijkheden voor volksgezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu. Het op de juiste wijze omgaan met al deze verantwoordelijkheden is samen te vatten onder de noemer ‘goed houderschap’.
Het is belangrijk dat dit begrip voor zowel kleinschalige schapen- en geitenhouders als voor derden inzichtelijk wordt gemaakt. Ook politiek gezien is ‘goed houderschap’ van belang.
In maart 2010 bood de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) het advies ‘Verantwoord houden’ aan de Tweede Kamer aan. Daarin staat dat de RDA kleinschalig gehouden dieren best onder een aparte (lees:vereenvoudigde) wet- en regelgeving wil laten vallen, mits aangetoond kan worden dat deze dieren geen rol van betekenis spelen bij de verspreiding van besmettelijke dierziekten. Dat betekent in ieder geval dat de kleinschalige houders hun zaken goed op orde moeten hebben.
De RDA bepleit een onderscheid tussen (verplichte) minimumnormen en (vrijwillige) plusnormen voor dierenwelzijn en diergezondheid. De plusnormen zouden dan door de sectoren zelf moeten worden ingevuld. De ‘Code voor goed houderschap schapen en geiten’ van het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders is een lijst met punten (of ‘plusnormen’) waarvan de houder zegt: “Dit onderschrijf ik, hier voldoe ik aan.” Het is géén extra regelgeving bovenop bestaande wetten en regels. Het is een puntsgewijze ‘goede praktijk’-lijst – een code of conduct – die veel kleinschalige schapen- of geitenhouders al als hun tweede natuur zullen zien.
Met het naleven van de code toont een schapen- of geitenhouder aan dat hij zich in positieve zin onderscheidt van houders die dat niet doen. Daarmee biedt de code mogelijk ook commerciële kansen bij het vermarkten van producten van zeldzame rassen. De code geeft aan wat er nodig is om de gezondheid en het welzijn van schapen en geiten te borgen. Daarmee kan de code – en met name de toelichting daarop – ook als leidraad dienen voor de beginnende schapen- of geitenhouder die het graag ‘goed wil doen’.
Download hier de gehele 'Code voor goed houderschap schapen en geiten' (PDF)