Wol

Help ons verder en vul de wolenquête in!

Hieronder kunt u een enquête in word downloaden van de wolcommissie. Wij zouden het erg fijn vinden als u deze enquete invult en via e-mail stuurt naar vsswol@gmail.com.

Download hier het wolenqueteformulier (word doc.)

Wolverwerking

Schapen worden gehouden voor fokkerij, vlees en wol.

Jaarlijks is er een 'Dag van de Wol'. Kijk in de kalender voor de datum en meer informatie over dit evenement.

Hieronder kunt u een diapresentatie downloaden over de wolverwerking van schapen.

 

Sortering van de vacht (PDF)

Presentatie wolverwerking (PDF)

 

 

 

 

 

Verordening Dierlijke Bijproducten 

Sinds 2002 valt wol van schapen onder de Verordening Dierlijke Bijproducten, (EG) nr. 1774/2002. Om risico's voor de gezondheid van mens en dier te voorkomen stelt deze verordening eisen aan productiewijzen van dierlijke bijproducten die niet zijn bestemd voor consumptie door de mens.


Tijdens een controlemissie van de Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie had de VWA (voedsel en waren authoriteit) de risico's van de wolproductieketen onvoldoende in beeld.
Op verzoek van de hoofdinspecteur
veterinaire volksgezondheid, diergezondheid, dierwelzijn en diervoeder, zijn de microbiologische risico's beoordeeld van onbehandelde schapenwol in de Nederlandse wolproductieketen.

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) is gevraagd een kwalitatieve risicobeoordeling uit te voeren omdat vanwege het ontbreken van voldoende gegevens de risico's niet konden worden uitgedrukt in aantallen te verwachten ziektegevallen. Het betreft hier dus een risicoanalyse. Wol kan een besmettingshaard vormen voor diverse bacteriën zoals Q koorts en Chlamydia, maar dit wordt als zeer gering ingeschat.

 

Op kleine schaal wordt bijvoorbeeld onbehandelde wol geleverd aan burgers die uit liefhebberij zelf de wol willen behandelen en spinnen. Omdat gegevens ontbreken is een uitspraak over de bijdrage van deze blootstellingsroute aan het risico niet mogelijk.

Zoals met zoveel zaken is ook het omgaan met dieren niet zonder (aanvaardbare) risico's. We kennen allemaal de Q-koorts uitbraak, maar weten we ook dat deze bacterie zich kan schuilhouden in stro.
Het leven is nu eenmaal niet zonder risico's en hoe meer weerstand we opbouwen, des te lager zijn deze risico's.


De positieve kanten van het omgaan met dieren op kinderboerderij of boerderij zijn vele malen groter dan de eventuele risico's.


Handen wassen na contact is een natuurlijk een goed advies. En zwangere vrouwen moeten natuurlijk extra oppassen, maar dat moeten ze ook in het bijzijn van katten.

Het complete rapport lees u hier: Advies over microbiologische risico's van schapenwol in de Nederlandse wolproductieketen