Algemene voorwaarden 'VSS webshop'

Download hier de algemene voorwaarden in pdf >>
 
Artikel 1.          Algemeen
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en overeenkomst tussen de VSS - Vereniging van Speciale Schapenrassen - , hierna te noemen: “VSS”, en een Consument/koper  waarop VSS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VSS, voor de uitvoering waarvan door VSS derden dienen te worden betrokken.
3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Consument/koper  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VSS en de Consument/koper  zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7.Indien VSS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VSS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
Artikel 2           Offertes en aanbiedingen
1   Alle offertes en aanbiedingen van VSS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2   VSS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Consument/koper  redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VSS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VSS anders aangeeft.
5   Een samengestelde prijsopgave verplicht VSS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
Artikel 3           Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1.De overeenkomst tussen VSS en de Consument/koper  wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument/koper  VSS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VSS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.VSS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.VSS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VSS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Consument/koper  de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.Indien VSS gegevens behoeft van de Consument/koper  voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Consument/koper  deze juist en volledig aan VSS ter beschikking heeft gesteld.
7.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Consument/koper , van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VSS zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Consument/koper  aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VSS gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VSS bevoegde persoon en de Consument/koper  akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van VSS op en is voor de Consument/koper  geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VSS een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10.               Indien de Consument/koper  in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VSS gehouden is, dan is de Consument/koper  aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van VSS daardoor direct of indirect ontstaan.
11.     Indien VSS bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is VSS onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
-    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan VSS toekomende bevoegdheid of een op VSS rustende verplichting ingevolge de wet;
-    In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Consument/koper  die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij VSS alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 
Artikel 4           Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.VSS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
-    de Consument/koper  de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-    na het sluiten van de overeenkomst VSS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Consument/koper  de verplichtingen niet zal nakomen;
-    de Consument/koper  bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-    Indien door de vertraging aan de zijde van de Consument/koper  niet langer van VSS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is VSS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
-    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VSS kan worden gevergd.
2.Indien de ontbinding aan de Consument/koper  toerekenbaar is, is VSS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VSS op de Consument/koper  onmiddellijk opeisbaar. Indien VSS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Indien VSS op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Consument/koper , uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VSS, zal VSS in overleg met de Consument/koper  zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Consument/koper  toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan VSS is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Consument/koper  in rekening gebracht. VSS zal de Consument/koper  zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Consument/koper  is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door VSS genoemde termijn te voldoen, tenzij VSS anders aangeeft.
6.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Consument/koper , van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Consument/koper  niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VSS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VSS op de Consument/koper  zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.Indien de Consument/koper  een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Consument/koper  in rekening worden gebracht.
 
Artikel 5           Overmacht
1.VSS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument/koper  indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VSS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VSS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. VSS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VSS zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.VSS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Indien VSS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VSS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument/koper  is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 6           Betaling en incassokosten
1.Betaling dient steeds direct te geschieden via het betalingssysteem IDeal, aangeboden door Payment Service Provider Mollie B.V.
2.VSS heeft het recht de door Consument/koper  gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
3.VSS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Consument/koper  een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VSS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.Bezwaren tegen de hoogte van een aangeboden prijs/factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5.Indien de Consument/koper  in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Consument/koper . De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien VSS echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Consument/koper  worden verhaald. De Consument/koper  is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
Artikel 7           Eigendomsvoorbehoud
1.Alle door VSS in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van VSS totdat de Consument/koper  alle verplichtingen uit de met VSS gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.Door VSS geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Consument/koper  is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.De Consument/koper  dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VSS veilig te stellen.
4.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Consument/koper  verplicht om VSS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.De Consument/koper  verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan VSS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VSS gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Consument/koper  zich er jegens VSS bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6.Voor het geval VSS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Consument/koper  bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VSS en door VSS aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VSS zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 
Artikel 8      Garanties, onderzoek en reclames
1.De door VSS te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Consument/koper  zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. VSS kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 7 werkdagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door VSS verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Consument/koper  in rekening gebracht worden.
3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Consument/koper  en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VSS, de Consument/koper  of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Consument/koper  komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VSS geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen)et cetera.
4.De Consument/koper  is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Consument/koper  te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan VSS te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VSS in staat is adequaat te reageren. De Consument/koper  dient VSS in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.Indien de Consument/koper  tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Consument/koper  blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Consument/koper  geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VSS de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Consument/koper , ter keuze van VSS, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Consument/koper  voldoen. In geval van vervanging is de Consument/koper  gehouden om de vervangen zaak aan VSS te retourneren en de eigendom daarover aan VSS te verschaffen, tenzij VSS anders aangeeft.
8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VSS daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Consument/koper .
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.Indien VSS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.VSS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VSS is uitgegaan van door of namens de Consument/koper  verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.VSS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VSS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VSS toegerekend kunnen worden;
-    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument/koper  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.VSS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.Indien VSS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VSS beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.De aansprakelijkheid van VSS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VSS of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 
Artikel 10         Verjaringstermijn
1.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VSS en de door VSS bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2.Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Consument/koper  VSS van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
 
Artikel 11         Risico-overgang
1.Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Consument/koper  over op het moment waarop zaken in de macht van de Consument/koper  worden gebracht.
 
Artikel 12         Vrijwaring
1.De Consument/koper  vrijwaart VSS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VSS toerekenbaar is.
2.Indien VSS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument/koper  gehouden VSS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Consument/koper  in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VSS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VSS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Consument/koper .
 
Artikel 13         Intellectuele eigendom
1.VSS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. VSS heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Consument/koper  ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 14         Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VSS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
Artikel 15         Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nede4rland, nr. 40482473.
2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met VSS.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 

Ga direct naar de webshop>>